1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Společnost FinServis Plus, s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, IČO: 077 06 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 304974 (dále jen „Společnost“), je oprávněná vykonávat činnost samostatného zprostředkovatele ve smyslu § 6 zákona č. 170/2018 sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o distribuci pojištění“).

1.2.    Společnost, jakožto samostatný zprostředkovatel ve smyslu Zákona o distribuci pojištění, provozuje portál můjFox.cz, který Klientům umožní zobrazení, srovnání nabídek pojistných produktů vybraných pojistitelů a zprostředkování uzavření nových pojistných smluv (dále jen „Srovnávač pojištění“).

1.3.    Klient je fyzickou osobou (spotřebitelem) starší 18 let, která má zájem o využití služeb Společnosti spojených se Srovnávačem pojištění (dále jen „Klient“). Klientem může být i právnická osoba a podnikající fyzická osoba, pokud chce využít služeb spojených se Srovnávačem pojištění. Právnická osoba může služeb Společnosti využít pouze, jedná-li za něj osoba oprávněná k takovému jednání za Klienta v souladu s obecně závaznými předpisy (dále jen „Oprávněná osoba“).

1.4.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Klientem při poskytování služeb souvisejících se Srovnávačem pojištění (dále jen „Služby“).

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŽEB

2.1.    Společnost se při poskytování Služeb řídí těmito Podmínkami a příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Řádné poskytování Služeb ze strany Společnosti je podmíněno splněním předpokladů a povinností vymezených v těchto Podmínkách a poskytováním řádné součinnosti ze strany Klienta.

2.2.    V souvislosti s plněním Služeb Klient poskytuje (bude poskytovat) Společnosti své osobní údaje, které je Společnost oprávněna zpracovávat v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Informace v této souvislosti povinně poskytované Klientům jako subjektům údajů lze nalézt zde.

2.3.    Klient bere na vědomí, že podstatou a základní charakteristikou poskytování Služeb je jejich poskytování online. Z toho vyplývá především způsob komunikace mezi Společností a Klientem při poskytování Služeb (která bude probíhat hlavně e-mailem, nebo telefonicky – blíže viz čl. 5.1 těchto Podmínek).

2.4.    Vzhledem k poskytování Služeb online je nezbytnou podmínkou, aby měl Klient internetové připojení. Při využívání Služeb bude Klient hradit pouze běžné sazby za službu internetového připojení svému poskytovateli internetu. Poskytování Služeb nepodléhá žádné zvláštní zvýšené sazbě hrazené Společnosti.

2.5.    Klient je také povinen zajistit dostatečnou úroveň zabezpečení proti zneužití jakýchkoli Klientem poskytnutých dat třetí osobou vhodnými prostředky, zejména prostřednictvím antivirového programu a průběžných aktualizací operačního systému. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi zneužitím Klientem poskytnutých dat v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby. V případě, že se Klient dozví (nebo bude mít důvodné podezření) o zneužití poskytnutých dat v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby, je povinen o tom ihned informovat Společnost.

3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

3.1.    Společnost, jakožto samostatný pojišťovací zprostředkovatel, poskytuje prostřednictvím Srovnávače pojištění své Služby, které zahrnují:

a) zobrazení, srovnání nabídek pojistných produktů od spolupracujících pojišťoven,
b) zprostředkování uzavření nových pojistných smluv,
c) pomoc při správě a při likvidaci pojistných smluv zprostředkovaných Společností prostřednictvím Srovnávače pojištění.

3.2.    Společnost poskytuje Klientovi své výše Služby výhradně ve vztahu k pojistným smlouvám sjednaným v českém jazyce s pojistiteli s oprávněním poskytovat služby na území České republiky. Informace o roli Společnosti jako pojišťovacího zprostředkovatele si může Klient přečíst v Informacích o pojišťovacím zprostředkovateli zde.

3.3.    V případě zájmu o vybraný pojistný produkt (pojištění), obdrží Klient od Společnosti návrh pojistné smlouvy a související dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.4.    Klient je povinen před finálním potvrzením zájmu o sjednání vybrané pojistné smlouvy zkontrolovat návrh pojistné smlouvy, zejména osobní údaje pojistníka i pojištěných, rozsah pojistného plnění, pojistné limity a výluky pojištění, a ujistit se, že podmínky pojistné smlouvy odpovídají požadavkům Klienta a že údaje vyplněné v pojistné smlouvě jsou správné a úplné. Neodpovídá-li návrh pojistné smlouvy požadavkům Klienta nebo obsahuje chyby, je Klient povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně Společnosti a vyčkat zaslání opraveného návrhu pojistné smlouvy.

3.5.    Společnost neodpovídá za újmu, která Klientovi vznikne tím, že si nezkontroluje návrh pojistné smlouvy a nepostupuje dle předchozího čl. 3.4. Podmínek.

3.6.    Návrh pojistné smlouvy je Klientem přijat zaplacením předepsaného pojistného. Pojistná smlouva je uzavřena pouze tehdy, je-li pojistné připsáno v plné výši a pod správným variabilním symbolem na účet uvedený v pojistné smlouvě dle podmínek uvedených ve smlouvě. V případě pozdní úhrady pojistná smlouva nevznikne.

3.7.    Je-li pojistné uhrazeno dle podmínek pojistné smlouvy, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě.

3.8.    Pojistné je možné hradit pouze v tuzemské měně, tedy v korunách českých (Kč).

3.9.    Klient může od uzavřené (tedy uhrazené) pojistné smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření bez udání důvodu, a to písemně na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Ostatní podmínky výpovědi smlouvy jsou stanoveny v platných právních předpisech.

3.10.  V případě, že Klient neuvede pravdivé a úplné informace, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit.

3.11.  Společnost se zavazuje, že v pravidelných intervalech (zejména před výročími pojistných smluv) bude znovu hodnotit stávající pojistné smlouvy Klienta sjednané prostřednictvím Srovnávače pojištění tak, aby mu případně doporučila sjednání či změnu pojištění a nabídla pojistné produkty s lepším ohodnocením. Klient toto bere na vědomí a souhlasí s tím.

3.12.  V případě, že Klient nebude mít nadále zájem o zprostředkování pojištění ze strany Společnosti a přístup Společnosti k jeho uzavřeným pojistným smlouvám prostřednictvím Srovnávače pojištění za účelem poskytnutí služeb souvisejících se zprostředkováním pojištění uvedených výše v čl. 3.11. Podmínek, může Klient tuto službu vyloučit oznámením Společnosti podle čl. 5.1. Podmínek.

3.13.  V takovém případě Společnost nadále s uzavřenými pojistnými smlouvami Klienta přes Srovnávač pojištění nikterak nepracuje za účelem zprostředkování pojištění, tj. zejména nezískává pojistné smlouvy od pojišťoven, nehodnotí je, nedoporučuje pojistné produkty a nezprostředkuje sjednání nových pojistných smluv.

3.14.  Vyloučení služeb uvedených výše v čl. 3.11. Podmínek nemá zároveň vliv na pomoc se správou a likvidací těch pojistných smluv, které Společnost zprostředkovala v roli pojišťovacího agenta a kde tuto pomoc provádí pro příslušnou pojišťovnu, v souladu se smluvními či zákonnými povinnostmi.

3.15.  Klient může znovuobnovit poskytování služeb uvedených v čl. 3.11. Podmínek. Klient bere na vědomí, že pokud došlo k znovuobnovení poskytování služeb uvedených v čl. 3.11. Podmínek v období před výročím pojistné smlouvy, Společnost nemusí mít dostatek potřebného času na ohodnocení pojištění Klienta a nabídnutí pojistných produktů, které by lépe odpovídaly jeho potřebám a požadavkům.

4. DALŠÍ SLUŽBY A PŘÍSTUP SMLUVNÍCH PARTNERŮ

4.1.    Společnost může Klientovi na portálu můjFox.cz nabízet další své služby nebo informovat o možnosti využití služeb smluvních partnerů Společnosti, s kterými Společnost spolupracuje. Internetové stránky Společnosti www.mujfox.cz mohou obsahovat odkazy na internetové stránky těchto smluvních partnerů Společnosti, za jejichž obsah Společnost neodpovídá.

5. ZPŮSOB KOMUNIKACE

5.1.    Vzhledem k tomu, že Společnost poskytuje Služby online, komunikace mezi Klientem a Společností bude probíhat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to

a) prostřednictvím e-mailu, přičemž

(i)     Společnost může Klienta kontaktovat na e-mailové adrese, kterou Klient zadal do poptávkového formuláře v rámci Srovnávače pojištění;

(ii)    Klient může Společnost kontaktovat na e-mailové adrese info@mujfox.cz;

(iii)  Klient může Společnosti zaslat stížnost/reklamaci na e-mailovou adresu info@mujfox.cz;

b) telefonicky, přičemž

(i)     Společnost může Klientovi zatelefonovat nebo poslat SMS, pokud Klient poskytl své tel. číslo za tímto účelem v průběhu zadávání údajů v rámci Srovnávače pojištění nebo pokud je tel. číslo Klienta uvedeno v rámci pojistné smlouvy, kterou Klient uzavřel přes Srovnávač pojištění;

(ii)    Klient může Společnosti zatelefonovat na tel. číslo 288 288 888; takový hovor podléhá jen základním sazbám, které bude Klient hradit svému poskytovateli tel. služeb;

(iii)  všechny telefonáty mezi Společností a Klientem mohou být nahrávány, o čemž bude Klient před započetím hovoru informován;

c) prostřednictvím Chatu (komunikační sítě), který je k dispozici v rámci Srovnávače pojištění.

6. STÍŽNOSTI, REKLAMACE SLUŽEB A ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1.    Pravidla pro vyřizování stížností, reklamací a řešení sporů lze nalézt zde.

6.2.    Za plnění smluvních povinností mezi Klienty a pojišťovnami jsou v plném rozsahu odpovědny tyto pojišťovny. Společnost však v plném rozsahu odpovídá za srovnání nabídek a zprostředkování uzavření konkrétní pojistné smlouvy (ve vztahu ke Klientovi) prostřednictvím Srovnávače pojištění v souladu s platnými právními předpisy.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

7.1.    Tyto Podmínky a poskytování Služeb se řídí právním řádem České republiky.

8. PLATNOST A ÚČINNOST

8.1.    Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.03.2024.