INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

 

Vážený kliente,

ochraně Vašich osobních údajů věnujeme významnou pozornost a při jejich zpracovávání se vždy důsledně řídíme platnými právními předpisy.

V tomto dokumentu si Vás dovolujeme informovat o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a zda se tak děje na základě Vašeho souhlasu nebo jiného právního důvodu. Dále zde naleznete podrobné informace o tom, komu můžeme osobní údaje předávat a jaké máte ohledně našeho zpracovávání Vašich osobních údajů práva.

 

1. Naše identifikační a kontaktní údaje (Komu poskytujete osobní údaje?)

FinServis Plus, s.r.o., IČ: 077 06 341
Praha 4, Michle, Budějovická 778/3, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 304974
tel.číslo klientské linky: +420 288 288 888

Email pro námitky proti zpracování osobních údajů (včetně odvolání souhlasu se zasíláním marketingových sdělení): info@mujfox.cz
Email pro dotazy a uplatňování ostatních práv subjektů údajů: info@mujfox.cz

FinServis Plus, s.r.o., je oprávněn vykonávat činnost samostatného zprostředkovatele ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění („ZDPZ“). Na základě smlouvy o obchodním zastoupení provozuje FinServis Plus, s.r.o. činnost samostatného zprostředkovatele prostřednictvím svých vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů dle § 15 a 24 ZDPZ.

FinServis Plus, s.r.o., jakožto samostatný zprostředkovatel ve smyslu ZDPZ, provozuje portál můjFox.cz, který Vám umožní zobrazení, srovnání nabídek pojistných produktů vybraných pojistitelů a zprostředkování uzavření nových pojistných smluv (dále jen „Srovnávač pojištění“).

FinServis Plus, s.r.o. vystupuje vůči Vám jako správce osobních údajů, tzn. že rozhoduje o tom, jaké osobní údaje shromáždí, k jakým účelům a jakými prostředky a je odpovědný za jejich řádné zpracování. To nevylučuje možnost, že stejné osobní údaje zpracovávají i jiné subjekty jako správci, kterým jste osobní údaje poskytli, za podmínek uvedených v jejich informačních dokumentech (zejména pojišťovny), kdy FinServis Plus, s.r.o. v takových případech vystupuje jako zpracovatel, který byl správcem pouze pověřen zpracováním Vašich osobních údajů (případně pouze určitou operací zpracování).

Tato informace se týká pouze zpracování osobních údajů, při kterém FinServis Plus, s.r.o. vystupuje v pozici správce osobních údajů.

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména ty osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci jednání o uzavření smlouvy, kterou Vám zprostředkujeme (pojistné smlouvy v životním i neživotním pojištění) nebo prostřednictvím Srovnávače pojištění dostupného na webu www.mujfox.cz.

Jedná se zejména o Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo a platnost průkazu totožnosti, pohlaví, státní příslušnost, obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo podnikající fyzické osoby, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet).

Dále se jedná o registrační značky automobilů, jejichž prostřednictvím lze identifikovat jejich majitele.

Dále údaje týkající se Vašich osobních poměrů souvisejících s vyhodnocením Vašich potřeb pojistné ochrany, status politicky exponované osoby, posouzení vhodnosti pojištění, posouzení pojistného rizika, důvěryhodnosti a bonity (např. vzdělání, povolání, stav, informace o Vaší finanční situaci, identifikační údaje o členech Vaší rodiny a Vašem příbuzenském poměru, sportovní činnosti, místech plánovaného pobytu).

K osobním údajům mohou být přiřazovány údaje týkající se smluvních vztahů, které jsme Vám zprostředkovali (např. druh uzavřeného pojištění, pojistná částka, výše pojistného, trvání pojištění, druh, doba, výše úvěru či splátek, identifikační údaje poradce/zprostředkovatele, který s Vámi při uzavření smlouvy jednal, údaje nutné k posouzení splnění zákonné předsmluvní a smluvní informační povinnosti) a dále údaje o dalších osobách podílejících se na zprostředkovaném obchodu (obmyšlené osoby, zástupci smluvních stran, spoludlužníci, ručitelé, lékaři posuzující zdravotní stav).

Dále zpracováváme osobní údaje získané při Vaší návštěvě Srovnávače pojištění a tam dostupných aplikací. Jedná se o Vaší IP adresu, soubory cookies a údaje zadané ve formulářích dostupných na našich webových stránkách.

Rovněž zpracováváme údaje o využívání našich služeb, např. záznamy o Vašich požadavcích a potřebách souvisejících se sjednávaným pojištěním, záznamy naší emailové, písemné a telefonní komunikace, návrhy pojistných smluv.

Vedle těchto údajů jsou osobní údaje dále získávány z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík).

Při zprostředkování určitých typů smluv (typicky životní pojištění či pojištění zdravotních rizik-zejména nemoci a úrazu) potřebujeme v nezbytném rozsahu znát údaje o Vašem zdravotním stavu a/nebo genetické údaje. Jedná se o údaje sdělované v souvislosti s uzavřením smlouvy o životním pojištění/úrazovém pojištění, tj. zejména údaje o zdraví obsažené v příslušné smlouvě a údaje sdělované prostřednictvím zdravotního dotazníku. Tyto údaje zpracováváme buď na základě Vašeho výslovného souhlasu, nebo na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Poskytování osobních údajů, o které Vás žádáme při uzavírání zprostředkovávané smlouvy (poskytování našich služeb) je z Vaší strany plně dobrovolné, nicméně v případě jejich neposkytnutí, nebudeme moci zpravidla zajistit uzavření Vámi požadované smlouvy nebo poskytnout Vám naše zprostředkovatelské a jiné služby v plném rozsahu. Vždy Vám sdělíme, které údaje jsou pro uzavření požadované smlouvy (poskytnutí naší služby) nezbytné a jaké následky by neposkytnutím těchto údajů mohly nastat.

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Identifikace klienta;

Bez Vaší řádné identifikace bychom nebyli schopni zprostředkovat Vám požadovanou smlouvu ani poskytovat klientský servis a ostatní služby, včetně Srovnávače pojištění. Proto potřebujeme vědět, kdo jste. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje.

právní základ pro zpracování osobních údajů:
provedení opatření před uzavřením smlouvy
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

 • Příprava návrhů zprostředkovávaných smluv, modelace pojištění, kalkulace pojistného, modelace ostatních nabízených produktů, provedení změny ve smluvní dokumentaci a kontrola jejího souladu s pojistnými zájmy a požadavky pojistníka (klienta);

Vždy se snažíme nabízet Vám produkty, které maximálně uspokojí Vaše potřeby a očekávání. K přípravě konkrétního obsahu smluv a stanovení konkrétních smluvních podmínek, které budou vycházet z Vašich potřeb, potřebujeme znát i Vaše osobní údaje, které nám pro tento účel dobrovolně poskytnete. Při změně některých Vašich údajů může dojít i k odpovídající změně obsahu již dříve Vámi uzavřených smluv, aby odpovídaly Vaší aktuální situaci (např. úprava výše pojistného). Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se Vašich osobních poměrů a smluvních vztahů, údaje o využívání našich služeb a údaje získané při návštěvě Srovnávače pojištění. V případě zprostředkování smlouvy o životním pojištění nebo smlouvy o úrazovém pojištění zpracováváme rovněž Vaše údaje o zdravotním stavu a případně i údaje genetické.

právní základ pro zpracování osobních údajů:

provedení opatření před uzavřením smlouvy
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
výslovný souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu

 • Plnění předsmluvních informačních povinností;

Při poskytování našich služeb jsme zpravidla povinni poskytnout Vám řadu informací, které Vám mají usnadnit výběr vhodného produktu a jeho nastavení, případně učinit rozhodnutí, zda uzavřít zprostředkovávanou smlouvu právě za podmínek, které Vám nabízíme. Ke splnění těchto povinností rovněž potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména pro účely posouzení Vašich potřeb pojistné ochrany a vhodnosti námi nabízených produktů. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se Vašich osobních poměrů a smluvních vztahů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle občanského zákoníku a ZDPZ)

 • Obsluha klientů;

Naše postupy a systém komunikace s klienty se snažíme nastavit tak, abychom vždy rychle a efektivně vycházeli vstříc všem Vašim požadavkům bez ohledu na to, který produkt si zvolíte nebo jakou změnu v uzavřených smlouvách požadujete provést. Pokud nás kontaktujete telefonicky nebo emailem nebo přes chatovací okno, zpracováváme záznamy této komunikace, abychom Vám byli schopni poskytnout požadovanou odpověď nebo řešení Vašeho problému a dále zlepšovat poskytovaný klientský servis, ve stanovených případech jsme povinni záznamy této komunikace uchovávat na základě zákona. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se Vašich osobních poměrů a smluvních vztahů, údaje o využívání našich služeb a údaje získané při návštěvě Srovnávače pojištění.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy;

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle ZDPZ);

provedení opatření před uzavřením smlouvy;

 

 • Kontrola plnění povinností doplňkových zprostředkovatelů a vázaných zástupců, zlepšování distribuční sítě;

V rámci námi poskytovaných služeb jsme povinni zprostředkovatelskou činnost vykonávat s odbornou péčí a chránit zájmy spotřebitele. Rovněž máme zájem na řádném a efektivním poskytování našich služeb a zajištění řádného chodu naší zprostředkovatelské činnosti. Provádíme kontrolu doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jiných spolupracovníků a zaměstnanců a vedeme interní evidence o naší činnosti. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se Vašich osobních poměrů a smluvních vztahů, údaje o využívání našich služeb a údaje získané při návštěvě Srovnávače pojištění.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (ZDPZ);

zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

 • Sledování a výzkum trhu;

Neustále analyzujeme úroveň a rozsah našich služeb a porovnáváme je s aktuálním vývojem na trhu tak, abychom nabízeli produkty v souladu nejnovějšími trendy na příslušném trhu a za nejlepších dosažitelných podmínek. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se smluvních vztahů, údaje o využívání našich služeb a údaje získané při návštěvě našich internetových stránek.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

 

 • Marketing;

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se smluvních vztahů a údaje o využívání služeb zpracováváme pro účely marketingu: (i) bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu a rovněž za podmínek dle zák.č. 480/2004 Sb,, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) pro účely nabídky našich služeb, (ii) na základě Vašeho souhlasu pro účely nabídek slev, služeb a zboží třetích stran a pro předávání údajů našim spolupracovníkům a obchodním partnerům, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k této informaci a dále pro pokročilé marketingové aktivity, např. některé analýzy, spojování s jinými veřejně dostupnými údaji shromážděnými pro odlišné účely, sledování informací o Vás dostupných na sociálních sítích.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;
souhlas subjektu údajů;

 

 • Určení, výkon a obhajoba našich právních nároků, vymáhání pohledávek;

Vaše osobní údaje můžeme použití v rámci soudního nebo správního řízení, jehož budeme účastníkem a které se bude týkat právního vztahu k Vám, a to ať už na výzvu příslušného státního orgánu nebo z vlastní iniciativy při ochraně a vymáhání našich právních nároků.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;

 • Vnitřní a externí audit

Za účelem zajištění výkonu zprostředkovatelské činnosti v souladu s požadavky právních předpisů a z důvodu prevence před vznikem škody provádíme pravidelný vnitřní audit svých činností. Dle zákona o účetnictví jsme dále povinni nechat naši účetní závěrku ověřit externím auditorem, který může vyžadovat přístup k některým osobním údajům.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů;
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví) ;

4. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech při dodržování stanovených bezpečnostních a procedurálních opatření. Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji, jsou proškoleni a vázáni mlčenlivostí.

Osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, tj. po dobu trvání námi zprostředkovaného smluvního vztahu a uplynutí příslušné promlčecí doby (dále prodloužené o jeden rok) vztahující se k právům vyplývajícím z tohoto právního vztahu či souvisejícím s tímto právním vztahem nebo po dobu stanovenou právními předpisy. V případě vedení soudního, správního nebo jiného řízení upraveného právními předpisy, který se týká našeho vztahu s Vámi nebo naší činnosti uskutečněné pro Vás či na Vaši žádost, zpracováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení. Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu zpracováváme do doby, než svůj souhlas s jejich zpracováním odvoláte nebo vznesete námitku proti jejich zpracování dle čl. 7. níže. Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme po dobu, na kterou jste nám svůj souhlas udělili.

Za účelem zlepšení vyhodnocení fungování Srovnávače pojištění a nastavení některých našich marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači. Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky webových stránek a personalizovat tak jejich obsah, umožňují také provádění statistických analýz v souvislosti s návštěvou Srovnávače pojištění. Bez Vašeho souhlasu zpracováváme pouze ty soubory cookies, které jsou nezbytné k řádnému fungování webových stránek a základnímu nastavení tam dostupných aplikací a modulů. Další soubory cookies jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu, který udělujete na dobu blíže specifikovanou v dokumentu „Zásady Cookies“ přímo na příslušné webové stránce.

Ve Srovnávači pojištění jsou dostupné aplikace, které dovolují provést např. kalkulaci pojistného nebo sjednat pojistnou smlouvu online. Při své činnosti zpracováváme k výše uvedeným účelům Vaše osobní údaje, které jste v těchto aplikacích (webových stránkách) zadali.

 

 1. Komu osobní údaje předáváme?

Se zpracováním osobních údajů nám pomáhají odborní zpracovatelé, se kterými máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří poskytují záruku zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byly splněny zákonné požadavky na zpracování osobních údajů a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Takovými zpracovateli jsou:

 1. Poskytovatel IT služeb Srovnávače pojištění, kterým je společnost CREASOFT, s.r.o.;
 2. Externí tiskárny, které zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence a naší vnitřní administrativy;
 3. Marketingové agentury v rámci přípravy nabídky našich produktů a služeb;
 4. Naši doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé a vázaní zástupci pro účely výkonu jejich zprostředkovatelské činnosti, tj. pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy a jiných smluv, jejich správy a ukončení nebo pro účely komunikace s klienty v rámci zajištění provozu Srovnávače pojištění nebo pro účely zasílání našich reklamních sdělení;
 5. Poskytovatelé IT služeb a tvůrci softwarových produktů, které používáme při své činnosti při provádění údržby a změn v našich informačních systémech;
 6. Dodavatelé účetních služeb, právních a jiných poradenských služeb;
 7. Pojišťovny, pro které vykonáváme činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo pro nás v postavení zpracovatele analyzují předaná data pro účely přípravy nových produktů a reklamních sdělení a optimalizace distribuční sítě, či poskytují některé služby, konkrétně Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Allianz pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Slavia pojišťovna a.s., Uniqua pojišťovna, a.s., Pillow pojišťovna a.s., Direct pojišťovna, a.s. .
 8. Poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
 9. České národní bance za účelem dohledu nad činností naší společnosti podle ZDPZ.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí (mimo Evropskou unii) ani mezinárodním organizacím.

 1. Kdy dochází k automatizovanému rozhodování

Při zpracování osobních údajů může v některých případech docházet k automatizovanému rozhodování. Děje se tak např. při přípravě standardního textu zprostředkovávaných smluv, výpočtu pojistného, správě uzavřených smluv, apod. Jedná se o zpracování, které je nezbytné k uzavření nebo plnění zprostředkovaných smluv a k výkonu naší zprostředkovatelské činnosti a dovoluje nám plně se soustředit na zlepšování našich služeb a nabízení našich produktů.

Automatizované zpracování znamená, že náš informační systém na základě zadaných dat vygeneruje požadovaný standardní smluvní text, vypočte výši pojistné, pojistnou částku, splátku/splátky úvěru, vygeneruje upomínku či oznámení o některých skutečnostech týkajících se Vašeho smluvního vztahu (např. nezaplacení pojistného, upozornění na zánik pojistné smlouvy, apod.)

Pokud se domníváte, že výsledek automatického rozhodování je nesprávný, máte právo požádat o přezkum tohoto rozhodnutí, jak je podrobněji popsáno v kapitole 7.

 1. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a máte právo získat přístup k těmto údajům. V této souvislosti máte právo požádat o poskytnutí informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud: (i) již nejsou potřebné pro shora uvedené účely, pro které byly námi shromážděny a zpracovávány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde jsou Vaše údaje zpracovávány na základě takového souhlasu a neexistuje jiný právní důvod k jejich zpracování, (iii) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů a bude shledáno, že žádné takové oprávněné zájmy již neexistují, (iv) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu; v takovém případě nebudou osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány, (v) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (vi) stanoví tak závazný právní předpis, (vii) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom po omezenou dobu přestali Vaše osobní údaje používat, a to v případě že: (i) se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, jsou nepřesné, (ii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, toliko omezení jejich zpracování, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely, ale potřebujete je vy pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (iv) vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu, že již neexistují na naší straně oprávněné zájmy pro jejich zpracování.

V případech dle předchozí věty přestaneme provádět jakékoliv úkony s Vašimi osobními údaji, a to do doby, než budou nepřesné osobní údaje opraveny nebo vyjasněna jejich nepřesnost nebo do doby výsledku posouzení Vaší námitky proti jejich zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely marketingu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje po obdržení námitky zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat o přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, a to v případě, že (i) zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na splnění smluvní povinnosti a současně (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Za splnění podmínek uvedených v předchozí větě máte rovněž právo, aby Vaše osobní údaje byly z naší strany předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost není dotčeno Vaše právo na výmaz osobních údajů.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost můžete zaslat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu: Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00.  

8. Na koho se obracet?

Námitku proti zpracování dle čl. 7. můžete vznést elektronicky, e-mailem na adresu: info@mujfox.cz
Ostatní práva či jiné dotazy můžete uplatnit elektronicky, e-mailem na adresu: info@mujfox.cz

Ve všech záležitostech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na těchto kontaktech:

Písemná korespondence je možná na adrese: Praha 4, Michale, Budějovická 778/3, PSČ 140 00.

Příloha č. 1 – Seznam spolupracujících subjektů