1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Společnost FinServis Plus, s.r.o., IČ: 077 06 341, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 304974 (dále jen „Zprostředkovatel“) tímto v souladu s § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění (dále jen „Zákon o distribuci pojištění“) poskytuje klientům dále uvedené informace.

2. INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVATELI

2.1.    Zprostředkovatel je pojišťovacím zprostředkovatelem, který je zapsán do registru vedeného Českou národní bankou podle Zákona o distribuci pojištění, a to jako samostatný zprostředkovatel provozující činnost zprostředkování pojištění. Územním rozsahem činnosti je Česká republika. Zápis v registru je možno ověřit na následující internetové adrese ČNB:

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

3. VZTAH ZPROSTŘEDKOVATELE KE KLIENTŮM A POJIŠŤOVNÁM

3.1.    Zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jménem pojišťoven, se kterými spolupracuje. Zprostředkovatel tak vystupuje vůči klientům a své služby poskytuje v pozici pojišťovacího agenta dle § 12 odst. 1 písm. a) Zákona o distribuci pojištění.

3.2.    V souvislosti se zprostředkováním pojištění klientům Zprostředkovatel zastupuje následující pojišťovny:

3.3.    Zprostředkovatel prohlašuje, že nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny, se kterou Zprostředkovatel spolupracuje a jejímž jménem má/může být uzavřena pojistná smlouva (sjednáno pojištění) na základě doporučení Zprostředkovatele.

3.4.    Zprostředkovatel prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou Zprostředkovatel spolupracuje a jejímž jménem má/může být uzavřena pojistná smlouva (sjednáno pojištění) na základě doporučení Zprostředkovatele, ani žádná osoba ji ovládající, nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Zprostředkovatele, s výjimkou pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 639 98 530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, která má 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti ČPP Servis, s.r.o., IČ: 284 35 648, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, která má 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti Zprostředkovatele.

4. ODMĚNA ZPROSTŘEDKOVATELE

4.1.    Zprostředkovatel je za svoji činnost odměňován jednotlivými pojišťovnami, se kterými při své činnosti spolupracuje na základě s nimi uzavřených obchodních smluv, a to ve formě sjednaných provizí (odměn) za výkon zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Zprostředkovatel není odměňován přímo klientem. Pracovníci Zprostředkovatele jsou odměňování pouze prostřednictvím mzdy od svého zaměstnavatele na základě pracovního nebo obdobného poměru, která obsahuje motivační složku dle obchodního výkonu pracovníka.

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, REKLAMACE SLUŽEB, PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPORŮ

5.1.    Zprostředkovatel odpovídá za škodu způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu Zákona o distribuci pojištění, a pro tyto případy je ze zákona povinně pojištěn. Odpovědnost za škodu se současně řídí i dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

5.2.    V případě nespokojenosti klienta s postupem či jednáním Zprostředkovatele se klient může se svou stížností či žádostí o nápravu obrátit přímo na Zprostředkovatele, písemnou formou prostřednictvím adresy FinServis Plus, s.r.o., Praha 4, Michle, Budějovická 778/3, PSČ 140 00 nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@mujfox.cz. Reklamace nebo stížnost může být klientem podána také telefonicky nebo při osobním jednání s pracovníkem Zprostředkovatele, případně doručena datovou schránkou. Stížnost na Zprostředkovatele lze podat na adresu příslušné pojišťovny nebo k České národní bance na adresu Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 864/28, PSČ 110 00.

5.3.    Žalobu na Zprostředkovatele lze podat u příslušného soudu, kterým je Obvodní soud pro Prahu 4.

5.4.    Návrh na mimosoudní řešení sporu může spotřebitel podat v případě neživotního pojištění České obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo se obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (www.ombudsmancap.cz). Působnost ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. není dána u nároků poškozených u pojištění odpovědnosti (včetně pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel) a u sporů ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

5.5.    Návrh na mimosoudní řešení sporu může spotřebitel podat v případě životního pojištění finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz).

5.6.    V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách www.ec.europa.eu/consumers/odr.